ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  เดิมชื่อโรงเรียนสามตำบลวิทยาประชาสรรค์  จัดการเรียนการสอนขึ้นเมื่อวันที่  26  เดือนธันวาคม  พุทธศักราช 2525  ด้วยความต้องการของประชาชนที่จะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ  เพื่อการศึกษาของเยาวชนและยกฐานะทางการศึกษาของประชาชนทั่วไป  ในระยะเริ่มแรกได้จัดตั้งเป็นหน่วยเคลื่อนที่ของโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่  16  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2526  โดยเปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา 2536  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายอีกหลักสูตร  ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าโปรด  กระหม่อม พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ และพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนาม  จ.ภ. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ ท8821 ลว.25 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นางเพ็ญศรี  ศิลปะเจริญ  ดำรงตำแหน่ง รักษาการในผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
มีครู – อาจารย์จำนวน  25  คน  ลูกจ้างประจำ  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  2  คน    มีนักเรียน  354  คน  มีอาคารเรียน  216 1 หลัง อาคาร 318ล/30 พิเศษ  1 หลัง  อาคารหอประชุม แบบ  100/27  จำนวน 1  หลัง  อาคารฝึกงานชั้นเดียว แบบ ฝ 104/27  จำนวน 1 หลัง  อาคารฝึกงานสองชั้น แบบ ฝ 204/27  จำนวน 1  หลัง  อาคารโรงอาหารชั่วคราว  1  หลัง  อาคารผลิตน้ำดื่ม 1 หลัง บ้านพักครูโสด 2 หลัง  บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ 1  หลัง  และมีห้องน้ำ – ห้องส้วมอย่างเพียงพอ ปัจจุบันนางสาววิภาดา  ขุนทองจันทร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน