ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  เดิมชื่อโรงเรียนสามตำบลวิทยาประชาสรรค์ จัดการเรียนการสอน ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2525 ด้วยความต้องการของประชาชนที่จะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ     เพื่อการศึกษาของเยาวชนและยกฐานะทางการศึกษาของประชาชนทั่วไป ในระยะเริ่มแรกได้จัดตั้งเป็นหน่วยเคลื่อนที่ของโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา                                     
       เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2526   โดยเปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  และในปีการศึกษา 2536  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายอีกหลักสูตร  ต่่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ตามที่ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเจ้าลุกเธิเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์                 อัครราชกุมารี
       ปัจจุบันนายศรีวิชัย  คงจันทร์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน