วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์
“ภายในปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  รู้ทันเทคโนโลยี พัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปรัชญา

นสิยา  โลก  วัฒนโน  หมายถึง  ไม่เป็นคนรกโลก