ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์
“ภายในปี ๒๕๖๕   โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  รู้ทันเทคโนโลยี 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีน้อมนำศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรัชญา

นสิยา  โลก  วัฒนโน  หมายถึง  ไม่เป็นคนรกโลก