พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ (Mission)

       1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและผู้บริหาร
       2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       3.  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
       4.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
       5.  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์  (Goal)
  1. นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค
  2. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  6. เครือข่ายทุกภาคส่วนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา