ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


“ภายในปี ๒๕๖๕   โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  รู้ทันเทคโนโลยี  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน