ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  
เราสั่งสอนวิชาการด้านศึกษา
ทั้งศาสตร์ศิลป์เลิศล้ำทางปัญญา 
ให้ก้าวหน้ามีสัจจะประจำใจ
เราชูเชิดเทิดพระเกียรติแห่งเจ้า
นามจุฬาภรณ์พระนามอันยิ่งใหญ่
เป็นมิ่งขวัญเชิดชูคู่ถิ่นไทย
ต้องเกริกไกรลือเลื่องกระเดื่องนาม
อันสีแสดเจิดจ้าองค์ฟ้าหญิง
น้ำเงินมิ่งกษัตราฟ้าสยาม
เป็นมงคลสถิตอยู่คู่เขตคาม
ปรากฏนามเลื่องชื่อระบือไกล
รักชาติศาสตร์กษัตริย์ยิ่งชีวิต 
สุจริตทั้งกายใจไม่หวั่นไหว
เกียรติยศชื่อเสียงต้องเกรียงไกร
นำชาติไทยคงมั่นนิรันดร์กาล
(ซ้ำทั้งหมด 2 ครั้ง)


https://www.youtube.com/watch?v=CB09zd-SSfk