เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  เราสั่งสอนวิชาการด้านศึกษา
ทั้งศาสตร์ศิลป์เลิศล้ำทางปัญญา  ให้ก้าวหน้ามีสัจจะประจำใจ
เราชูเชิดเทิดพระเกียรติแห่งเจ้า  นามจุฬาภรณ์พระนามอันยิ่งใหญ่
เป็นมิ่งขวัญเชิดชูคู่ถิ่นไทย  ต้องเกริกไกรลือเลื่องกระเดื่องนาม
อันสีแสดเจิดจ้าองค์ฟ้าหญิง น้ำเงินมิ่งกษัตราฟ้าสยาม
เป็นมงคลสถิตอยู่คู่เขตคาม ปรากฏนามเลื่องชื่อระบือไกล
รักชาติศาสตร์กษัตริย์ยิ่งชีวิต  สุจริตทั้งกายใจไม่หวั่นไหว
เกียรติยศชื่อเสียงต้องเกรียงไกร นำชาติไทยคงมั่นนิรันดร์กาล
(ซ้ำทั้งหมด 2 ครั้ง)