หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
เปิดสอน 1 แผนการจัดการเรียนรู้  คือ แผนการเรียนรู้ทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.48 KB
หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เปิด 2 แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
    1. แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    2. แผนศิลป์ทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.35 KB