ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ม.ต้น เปิดสอนห้องเรียนปกติ
ม.ปลาย 
    1. แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    2.แผนศลป์ทั่วไป