สารสนเทศของโรงเรียน
สารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณ
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปี  2562-2565 https://drive.google.com/drive/folders/1CHxz4eIfh1IC_zaAxYUJ2G5W2lpWXGbh
2. สรุปรายงานการดำเนินโครงการปีงบประมาณ  2562 https://drive.google.com/file/d/17NCMZDUyDxAEeimTXe20OoIj0YVnPDmZ/view
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 https://drive.google.com/drive/folders/1MEWOqStov65JdVQZ6OSSU7y6YmiXa7E0
4. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563  https://drive.google.com/drive/folders/1CHxz4eIfh1IC_zaAxYUJ2G5W2lpWXGbh
5. การใช้งบปมาณปีงบประมาณ 2563 ตามกรอบยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  https://drive.google.com/drive/folders/1MEWOqStov65JdVQZ6OSSU7y6YmiXa7E0
6. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2563 https://drive.google.com/drive/folders/1CHxz4eIfh1IC_zaAxYUJ2G5W2lpWXGbh
7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563  https://drive.google.com/file/d/1BerzUrT0JOJVmMqHXqy_wLQNrgbsYnDY/view?usp=sharing
8. สรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการปี 2563รายไตรมาส https://drive.google.com/drive/folders/1mBk4jNNrPLp2x2j_lM29te7DkLQAjiTq
9
. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ https://drive.google.com/drive/folders/1mBk4jNNrPLp2x2j_lM29te7DkLQAjiTq
1
0.  รายงานการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562https://drive.google.com/drive/folders/1mBk4jNNrPLp2x2j_lM29te7DkLQAjiTq
1
1.  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนhttps://drive.google.com/file/d/1m-RXzKEN72HQgJoNbYFhENz2Xhz7MmhJ/view?usp=sharing
1
2. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ https://drive.google.com/file/d/1veQktco2gt6dBU_O-MUL_CAwQKc8Lnei/view?usp=sharing
1
3   iรายงานระบบควบคุมภายใน https://drive.google.com/file/d/1EK7503MxGsRxpryuJ-6pkhSHoMTEbnHc/view?usp=sharing
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 479.97 KB
สารสนเทศฝ่ายบริหารวิชาการ
1. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมมัธยมศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี 2562
2. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2562https://drive.google.com/file/d/1OuwhGdtN2UvRFu-nKynLsCBPYv0HPDCD/view?usp=sharing
3. รายงานประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 https://drive.google.com/file/d/1PSvpn3GPaOYxXEoYZGsTTdxDuXAbgB_2/view?usp=sharing
4. รายงานผลการจัดการเรียนทางไกลรายบุคคลในสถานการณ์โรคCOVID-19 https://drive.google.com/file/d/1tF3xG8mHDMpd6OvzfPFm4LoTWc6G4kCB/view?usp=sharing
5
. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ https://drive.google.com/file/d/1CiGNrsezYvFJy0CYqDJ-iUsa6D21BUzF/view?usp=sharing
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.05 KB
สารสนเทศฝ่ายบริหารบุคคล
1. สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา  2562https://drive.google.com/drive/my-drive
2
.  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://drive.google.com/file/d/1PA7BdTV2T7bMDUnq7-eS6234sLJvOd4z/view?usp=sharing
3
.  โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารบุคคล https://drive.google.com/file/d/1EPZRYTEE2V1tupCrrCCMPS9jjDyaZGYZ/view?usp=sharing
สารสนเทศกิจการนักเรียน
1.  รายงานผลการประเมินการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2563https://drive.google.com/file/d/17KxHrzT5Y21y9BEUs4HYZmLhiXA8wHng/view?usp=sharing
2.  สรุปการมาเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 https://drive.google.com/file/d/1z9tPAgmx7b7cym_kuZeIyk9Dy11JJlVs/view?usp=sharing
3
. คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน https://drive.google.com/file/d/1fP_IiglrGTUatJWyPPiU9-2bX3rd1YcQ/view?usp=sharing

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2 MB
สารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป
1. คู่มีือการปฏิบัติตนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด
http://www.thaischool1.in.th/_files_school/80100551/document/80100551_0_20200814-143949.pdf
2
.  คู่มีอการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป https://drive.google.com/file/d/163SPp7V9gekORHU3m3aLn8G7cnumXN6w/view?usp=sharing
2
.  คูู่มือการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 https://drive.google.com/file/d/196ahXW9Pi2Wab-eXnONf1xoESVlv9gRr/view?usp=sharing
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.94 MB
กลุ่มอำนวยการ
1. แผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 
2. นโยบยการบริหารของโรงเรียน แบบมีส่วนร่วม https://drive.google.com/file/d/199WydjAE4YRythEfcZftfYqLMCTIdnwS/view?usp=sharing
3
. ประกาศการป้องกันการทุจริตของผู้อำนวยการ  https://drive.google.com/file/d/1OLGzx0p0unMU1z0MlEnYSyUQ2IwHr1sq/view?usp=sharing
4
. การมีส่วนร่วมของผุู้บริหาร https://drive.google.com/file/d/1AuistwXyl3jN-BxAXqKBFoqe-gl9ywUR/view?usp=sharing
5
. Mattayomsuksajulaphon School Announcement https://drive.google.com/file/d/1afmWilx-iPKVHDG-zNyyCejdmf0HMAzz/view?usp=sharing
6
.  การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต https://drive.google.com/file/d/1OR09V24CGFdmTXV76NjpsOQndX5HA6NO/view?usp=sharing
7
.  รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตด้านครูและบุคลากร  https://drive.google.com/file/d/1p1ISSSajMDUyHCe5tZExZF8UDRX5eF7d/view?usp=sharing
8
.  รายงานการดำเนินงานโครงการ1โรงเรียน1 คุณภาพประจำตำบลhttps://drive.google.com/file/d/1RhZNM6YUIgJoTFRWqzMlTXteBPk6Sr1O/view?usp=sharing
9
.  1 โรงเรียน1 นวัตกรรม https://drive.google.com/file/d/1VnVa1_2BUONoN_a7Vw5TU62LlrPwbj85/view?usp=sharing
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 600.82 KB