ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
  ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรียนทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 45 37 82
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 39 37 76
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 32 19 51
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 17 25 42
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 20 33 53
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 15 37 52
นักเรียนทั้งหมด 168 188 356