ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.17 KB 146392
>ผลงานนักเรียน 146491
>ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช 146641
กลุ่มบริหารบุคคล
รายงานผลการเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 19.94 KB 146390
แบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 146370
ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา(ครู) Word Document ขนาดไฟล์ 22.69 KB 146478
ขออนุญาตไปราชการ(ไม่เต็มวัน) Word Document ขนาดไฟล์ 23.26 KB 146561
ขออนุญาตเปลี่ยนการตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 16.35 KB 146669
ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา(ลูกจ้างประจำ) Word Document ขนาดไฟล์ 22.72 KB 146430
แนวปฏิบัติการร้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151 KB 146361
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.67 KB 131574
>งานประกัน ปีการศึกษา2564 131578
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.32 KB 146563
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 146622
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 142 KB 146544
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 44.25 KB 146419
ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนระหว่างเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.41 KB 146461
แบบคำร้องขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.7 KB 146468
แบบคำร้องขอแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 14.31 KB 146777
รายงานผลการตรวจสมุดบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ. 5) Word Document ขนาดไฟล์ 18.91 KB 146411
คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.15 KB 146633
คำร้องขอประกาศนียบัตร (ปพ. 2) Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 146771
คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียนและเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.26 KB 146776
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 56.87 KB 146921
บัตรขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 59.57 KB 146734
แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 15.85 KB 146542
ใบมอบตัวนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 89.7 KB 146655
ใบสมัครและบัตรประจำผู้สมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 113.17 KB 146487
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
>สรุปรายงานการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 129163
>ตัวอย่างรายงานการเยี่ยมบ้านออนไลน์ 129161
สรุปรายงานการประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 129159
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 146541
แบบสำรวจการเรียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.32 KB 146751
บันทึกการมาสายของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.69 KB 146725
บันทึกขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 17.36 KB 146348
คำร้องขอใบรับรองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.6 KB 146784
กลุ่มบริหารงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.07 KB 1
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.99 KB 1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.36 KB 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.68 KB 1
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 450.24 KB 1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 147894
>ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินโครงการ 146531
ขั้นการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 369 KB 146563
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2562-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 146522
ขั้นตอนและแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ-กิจกรรมงานแผนงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 245.63 KB 147211
บันทึกขอใช้งบประมาณ(ผง.1) ใช้ในการกรณีเร่งด่วน Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 146480
ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณกรณีเร่งด่วน Unkown Document ขนาดไฟล์ 111.02 KB 146748
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 146567
กลุ่มบริหารทั่วไป
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 0
คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.26 KB 0
ประกาศหยยุดเรียนเพิ่มเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.29 KB 146649
ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 146469
แบบฟอร์มขอซ่อมแซม/ปรับปรุงห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56.28 KB 146415
แบบคำขออนุญาตอัดสำเนาเอกสาร (copy print) Word Document ขนาดไฟล์ 17.44 KB 146768