ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.17 KB 139984
>ผลงานนักเรียน 140083
>ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช 140235
กลุ่มบริหารบุคคล
รายงานผลการเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 19.94 KB 139982
แบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 139957
ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา(ครู) Word Document ขนาดไฟล์ 22.69 KB 140073
ขออนุญาตไปราชการ(ไม่เต็มวัน) Word Document ขนาดไฟล์ 23.26 KB 140156
ขออนุญาตเปลี่ยนการตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 16.35 KB 140263
ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา(ลูกจ้างประจำ) Word Document ขนาดไฟล์ 22.72 KB 140024
แนวปฏิบัติการร้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151 KB 139956
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.67 KB 125170
>งานประกัน ปีการศึกษา2564 125174
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.32 KB 140157
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 140217
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 142 KB 140140
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 44.25 KB 140012
ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนระหว่างเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.41 KB 140057
แบบคำร้องขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.7 KB 140059
แบบคำร้องขอแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 14.31 KB 140372
รายงานผลการตรวจสมุดบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ. 5) Word Document ขนาดไฟล์ 18.91 KB 140006
คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.15 KB 140226
คำร้องขอประกาศนียบัตร (ปพ. 2) Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 140364
คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียนและเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.26 KB 140370
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 56.87 KB 140502
บัตรขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 59.57 KB 140329
แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 15.85 KB 140137
ใบมอบตัวนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 89.7 KB 140249
ใบสมัครและบัตรประจำผู้สมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 113.17 KB 140081
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
>สรุปรายงานการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 122757
>ตัวอย่างรายงานการเยี่ยมบ้านออนไลน์ 122756
สรุปรายงานการประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 122754
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 140136
แบบสำรวจการเรียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.32 KB 140344
บันทึกการมาสายของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.69 KB 140320
บันทึกขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 17.36 KB 139943
คำร้องขอใบรับรองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.6 KB 140380
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 141488
>ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินโครงการ 140125
ขั้นการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 369 KB 140159
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2562-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 140115
ขั้นตอนและแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ-กิจกรรมงานแผนงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 245.63 KB 140620
บันทึกขอใช้งบประมาณ(ผง.1) ใช้ในการกรณีเร่งด่วน Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 140075
ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณกรณีเร่งด่วน Unkown Document ขนาดไฟล์ 111.02 KB 140343
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 140162
กลุ่มบริหารทั่วไป
ประกาศหยยุดเรียนเพิ่มเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.29 KB 140245
ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 140064
แบบฟอร์มขอซ่อมแซม/ปรับปรุงห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56.28 KB 140010
แบบคำขออนุญาตอัดสำเนาเอกสาร (copy print) Word Document ขนาดไฟล์ 17.44 KB 140363