ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.17 KB 75616
ผลงานนักเรียน 246933
ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช 246949
กลุ่มบริหารบุคคล
รายงานผลการเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 19.94 KB 246922
แบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 246909
ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา(ครู) Word Document ขนาดไฟล์ 22.69 KB 246919
ขออนุญาตไปราชการ(ไม่เต็มวัน) Word Document ขนาดไฟล์ 23.26 KB 246917
ขออนุญาตเปลี่ยนการตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 16.35 KB 246914
ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา(ลูกจ้างประจำ) Word Document ขนาดไฟล์ 22.72 KB 246926
แนวปฏิบัติการร้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151 KB 246925
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.32 KB 246584
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 246545
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 142 KB 246542
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 44.25 KB 246538
ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนระหว่างเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.41 KB 246945
แบบคำร้องขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.7 KB 246919
แบบคำร้องขอแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 14.31 KB 246935
รายงานผลการตรวจสมุดบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ. 5) Word Document ขนาดไฟล์ 18.91 KB 246930
คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.15 KB 246937
คำร้องขอประกาศนียบัตร (ปพ. 2) Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 246936
คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียนและเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.26 KB 246939
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 56.87 KB 247438
บัตรขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 59.57 KB 246940
แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 15.85 KB 246935
ใบมอบตัวนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 89.7 KB 246944
ใบสมัครและบัตรประจำผู้สมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 113.17 KB 246940
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
แบบสำรวจการเรียนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.32 KB 246921
บันทึกการมาสายของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.69 KB 246920
บันทึกขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 17.36 KB 246916
คำร้องขอใบรับรองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.6 KB 246941
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 51889
ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินโครงการ 246907
ขั้นการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 369 KB 246925
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2562-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 246945
ขั้นตอนและแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ-กิจกรรมงานแผนงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 245.63 KB 246958
บันทึกขอใช้งบประมาณ(ผง.1) ใช้ในการกรณีเร่งด่วน Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 246923
ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณกรณีเร่งด่วน Unkown Document ขนาดไฟล์ 111.02 KB 246923
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 246923
กลุ่มบริหารทั่วไป
ประกาศหยยุดเรียนเพิ่มเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.29 KB 75619
ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 246935
แบบฟอร์มขอซ่อมแซม/ปรับปรุงห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56.28 KB 246936
แบบคำขออนุญาตอัดสำเนาเอกสาร (copy print) Word Document ขนาดไฟล์ 17.44 KB 246931