ระเบียบแนวปฏิบัติต่างที่เกี่ยวข้องกับเรา
การได้รับเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 63
การสำรองวงเงินเลื่อนเงินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 63
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบOn-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า(Covid-19)
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบOn-site
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
นโยบายและแนวปฏิบัติการรัับนักเรียนปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
เกณฑ์การย้ายครู
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ2560
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.2561
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63