ระเบียบแนวปฏิบัติต่างที่เกี่ยวข้องกับเรา
คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
เจตจำนงค์ผู้บริหาร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนรอบ 6 เดือน
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 65-67
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
โครงสร้่างการบริหารโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓)
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
พรบข้อมูลข่าวสารของราชการ 40
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.2539
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65