ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัมพร ศรีพิทักษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัลยา พลายชุม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอวยพร ภัททิยากูล
ครูชำนาญการพิเศษ