ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัชทรงวัฒน์ อานุภาพเสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพ็ญศรี ศิลปเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณะ หิรัญกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรี ถือทอง
ครูชำนาญการ