กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณัชทรงวัฒน์ อานุภาพเสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเพ็ญศรี ศิลปเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณะ หิรัญกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ