กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปริญญา สุขะวิศิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเด่นพงษ์ สตารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางโสภา เส้งสุย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาลินี ชูศรี
ครูชำนาญการ