ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปริญญา สุขะวิศิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรษาร์ เพชรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเด่นพงษ์ สตารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางโสภา เส้งสุย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาลินี ชูศรี
ครูชำนาญการ