ลูกจ้างประจำ

นายสุบรรณ์ ศรีระบาย
ช่างปูน ระดับ ช4

นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณ
พนักงานธุรการ ระดับ ส4/หน.