ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสุภาภรณ์ นาคปาน
ธุรการโรงเรียน