ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสุภาภรณ์ นาคปาน
ธุรการโรงเรียน

นางสาววราภรณ์ นาคอนันต์
ครูอัตราจ้าง

นายอมรเทพ ทิพย์โพธิ์
ครูอัตราจ้าง