ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง
ธุรการโรงเรียน