กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชรีย์ พิชัยยุทธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมนึก ขวัญทอง
ครูชำนาญการพิเศษ