ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชรีย์ พิชัยยุทธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมนึก ขวัญทอง
ครูชำนาญการพิเศษ