กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสุภาภรณ์ กาญจนภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมคิด ขวัญแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ