ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุภาภรณ์ กาญจนภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมคิด ขวัญแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุขุม เพ่งพิศ
ครูชำนาญการ