ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศุภ์ภารัตน์ ยกทวน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติณัฏฐ จันทร์จิตจิงใจ
ครูชำนาญการ