กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศุภ์ภารัตน์ ยกทวน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกิตติณัฏฐ จันทร์จิตจิงใจ
ครูชำนาญการ