ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวธีวรรณ์ โฮมวิชญากรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอวยชัย หิรัญกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณรงค์ สุวรรณฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชะอ้อน วงษ์ศรีปาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุดาจิตร์ สกุณา
ครูชำนาญการพิเศษ