กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวธีวรรณ์ โฮมวิชญากรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0894735626
อีเมล์ : -

นายอวยชัย หิรัญกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0899731864
อีเมล์ : -

นางชะอ้อน วงษ์ศรีปาน
ครูชำนาญการพิเศษ