กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปองพล สุระกำแหง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุธิรา กาญจนวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ