ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปองพล สุระกำแหง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุธิรา กาญจนวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ