คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร รักษ์กำเนิด
ตำแหน่ง : ประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 080-1483931
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ขวัญแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 062-0846389
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม บุญสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 086-2682713
ชื่อ-นามสกุล : นายช่วง พิชัยยุทธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทน อปท.
เบอร์โทร : 081-2704538
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา เรืองรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 098-4176905
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระนิตย์ จิตติศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 061-2218799
ชื่อ-นามสกุล : นายภูริชญ์ พรหมปาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-8937592
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ แก้วมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-7474246
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร ไชยทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-2679752
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ วิบูลย์กาญจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-6765277
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ท.สนั่น พิบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 090-1713423
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ บุญชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 084-0564048
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโฆสิตศาสนกิจ (เลื่อน ศักดิเศรษฐ์)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 087-2686166
ชื่อ-นามสกุล : พระอำพล สัทธาธิโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 091-3280217
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีวิชัย คงจันทร์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 081-7029942