คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายโอภาส พิทักษ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวตันหยง ทองประสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน (กลุ่มวิชาการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายธาร เกิดเมฆ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน (กลุ่มงบประมาณและประชาสัมพันธ์)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายนฤสาร ชูวิเชียร
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน (กลุ่มบริหารทั่วไป)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายสรายุทธ์ ธรรมชาติ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน (กลุ่มกิจการนักเรียน)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณิชารีย์ ประชุมทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายอุเทน หิรัญสุข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตลดา เอี่ยมละออ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานประเมินผล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสรวีย์ กุศลสุข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐฐินันท์ มะสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานระเบียบวินัยและร้องทุกข์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติยาภรณ์ แก้วเรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานคณะสี
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิกานต์ รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานกีฬานันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลนันท์ มีชนะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานห้องเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาติ ชูชำนาญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร สารสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานพัสดุและครุภัณฑ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริญา จิตอารีย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานประชาัสมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา เอียดคล้าย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายจิระศักดิ์ จันทร์เสถียร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายชัญญา เจริญสุข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายกษมา เด่นดวง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐชนนท์ พูลเกิด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนงนภัส อินทร์อักษร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานประเพณีและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรษรา สุขชา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานประเพณีและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญจิรา ขวัญเมือง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานแนะแนวศึกษาต่อ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐดนัย เณรานนท์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ งานเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดิษลดา พวงพกา
ตำแหน่ง : เครือข่าย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนัญญา สิทธิรักษ์
ตำแหน่ง : เครือข่าย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี พรหมเพ็ชร์
ตำแหน่ง : เครือข่าย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรพัชร รสจันทร์
ตำแหน่ง : เครือข่าย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6